Skip to main content

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

ve společnosti ILTHEA s.r.o. se sídlem Orelská 542/14, 101 00 Praha 10 Vršovice, IČ: 29038120, DIČ: CZ29038120 vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 161887

 

Ochranu soukromí a osobních údajů našich zaměstnanců, smluvních partnerů a zákazníků (subjektů údajů) považujeme za jednu ze základních povinností při výkonu činnosti a podnikání naší společnosti.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy.

Pro činnost naší společnosti se usilujeme především o zpracování osobních údajů na základě zákonného zmocnění. Ty může naše společnost zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.

Jsou jimi především:

Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, adresa faktického pobytu, liší-li se od adresy trvalého pobytu, podpis, u fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ.

Kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt se subjektem údajů při naplňování účelu jejich zpracování či uzavřené smlouvy či k nezbytnému vyřízení jiného právního jednání, tedy telefonní, faxové číslo adresa elektronické pošty. Další údaje, jejichž zpracování nám, jako zaměstnavateli a podnikateli ukládají platné právní předpisy z oblasti správy daní, sociálního a zdravotního pojištění

Osobní údaje, které nemůžeme zpracovávat na základě zákonného zmocnění, avšak jsou potřebné pro činnost a rozvoj naší společnosti, např. osobní údaje pro obchodní a marketingové účely a zasílání obchodních sdělení zpracováváme výhradně s informovaným, dobrovolným a kdykoli odvolatelným souhlasem subjektu údajů.

Z důvodu zabezpečení autenticity a správnosti osobních údajů je získáváme nejčastěji přímo od subjektu údajů. Od zákazníka v souvislosti se sestavením objednávky či smlouvy, od zaměstnance při uzavření pracovní smlouvy nebo v souvislosti s výkonem práva na zabezpečení práce před jejím uzavřením a dále v souvislosti s trváním smluvního vztahu apod.

Osobní údaje získáváme též z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekt údajů sám zveřejní), od orgánů veřejné moci (např. je-li proti subjektu údajů nařízena exekuce insolvence a jsme osloveni jako plátce příjmů). Takové osobní údaje však nezpracováváme v rozporu se zákonným zmocněním k jejich zpracování a v rozporu s případným souhlasem subjektu údajů.

Bez souhlasu můžeme osobní údaje zpracovávat též pro ochranu práv naší společnosti a jejích právem chráněných zájmů, zejména v případě obrany práv před soudy a dalšími orgány.

Informace o rozsahu, době zpracování a archivace předkládáme subjektu údajů před zahájením zpracování.

Naše smluvní vztahy nevážeme na jakékoli podmínky, které by subjekt k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů zavazovaly.

Osobní údaje chráníme fyzickým, elektronickým a organizačním zabezpečením a jejich vzájemnou kombinací před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Osobní údaje udržujeme pod kontrolou.

Bezpečnostní opatření pravidelně posuzujeme, vyhodnocujeme a upravujeme. Usilujeme přijatými opatřeními o zvýšení ochrany osobních údajů.

Veškeré osoby, které s osobními údaji našich zaměstnanců, spolupracovníků či zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

Osobní údaje poskytujeme výhradně v souladu s právními důvody jejich zpracování orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánu dozoru, exekutorům, notářům – pokud vystupují v roli soudního komisaře, insolvenčním správcům, pojišťovně, řešíme-li pojistnou událost, apod. se sídlem v Evropské unii.

Rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku či splnění povinnosti.

Se souhlasem zaměstnance, smluvního či obchodního partnera nebo jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům v Evropské unii.

Respektujeme právo zaměstnanců, smluvních či obchodních partnerů práva na přístup k osobním údajům, opravu či výmaz, práva na omezení zpracování osobních údajů, oznamovací povinnost, přenositelnost osobních údajů a práva vznést námitku či vyřizování jiných podnětů subjektu údajů.

Informaci či požadovanou operaci v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 12 odst. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 v platném znění bez zbytečného odkladu provedeme a žadatele o tom vyrozumíme. Ve stanovených případech máme za výkon činností správce ve vztahu k subjektu údajů právo požadovat přiměřenou náhradu.

Kdykoli se na nás můžete v záležitosti ochrany osobních údajů obrátit prostřednictvím naší společnosti: ILTHEA s.r.o. se sídlem Orelská 542/14, 101 00 Praha 10 Vršovice, IČ: 29038120, DIČ: CZ29038120 , kontaktní osoba: Atanasios Iliopulos, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.ilthea.cz, tel.: +420 602 234 680

Subjekt údajů má právo obrátit se v záležitosti zpracování osobních údajů správcem přímo na dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká Republika, +420 234 665 555, www.uoou.cz. Na těchto stránkách lze stáhnout či prohlédnout a číst právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Tyto zásady jsou umístěny a volně dostupné na internetových stránkách společnosti a v písemné podobě v jejím sídle i na všech odloučených pracovištích. Na vyžádání budou též elektronickou či běžnou poštou žadateli zaslány.

Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám na něj odpovíme.